Doelen

De vereniging heeft als doel:

o  Het ontwikkelen en versterken van een duurzame landbouw, zulks in evenwicht met een verantwoord beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Twenterand en omstreken;

o  Het versterken van de streekeigen natuur- en landschapswaarden in het werkgebied van de vereniging. Hierbij worden zoveel mogelijk particuliere grondeigenaren en gebruikers, op basis van vrijwillige medewerking, ingeschakeld en worden zoveel mogelijk particuliere bewoners in het gebied betrokken;

o  Het ontwikkelen en overdragen van kennis en het stimuleren en coördineren van onderzoek met betrekking tot relaties tussen landbouw, natuur en landschap;

o  Het behartigen van de belangen van de leden met betrekking tot bovengenoemde doelstellingen.

 

De vereniging denkt haar doel te bereiken door:

o  Het stimuleren van het afsluiten van overeenkomsten ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer tussen overheden en individuele eigenaren/gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn onder andere afspraken rondom weidevogelbeheer en slootkantbeheer;

o  Het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrokkenen in het buitengebied;

o  Het aanspreken en in beeld brengen van diverse subsidiemogelijkheden.

o  Het geven van educatie aan jeugd en volwassenen.