De vereniging

Land & Schap organiseert projecten op het gebied van agrarisch- en particulier natuurbeheer. Met ondersteuning van de lokale bevolking worden in dat kader verschillende projecten gerealiseerd. Voorbeelden van thema's/onderwerpen waar onze vereniging zich mee bezighoudt zijn: weidevogels, bloemrijke akkerranden, patrijzen, groen-blauwe diensten, GLB en educatie. Al deze activiteiten leveren een bijdrage aan behoud en versterking van natuur en landschap.

Ook voor agrariërs kan de ANV een rol spelen. Agrariërs met goede ideeën voor “groene” projecten kunnen via de ANV een aanvraag doen voor Rijks- en Europese subsidiegelden en begeleiding krijgen van de ANV bij het opstellen van de aanvraag. Daarnaast wordt de ANV in de toekomst het loket voor aanvragen van betalingen vanuit de 2e pijler van het GLB en kan zij tevens een rol spelen in het voldoen aan de vergroeningseisen (1e pijler) die in het kader van deze veranderingen worden gesteld (zie 'achtergronden' voor meer informatie over de veranderingen in het GLB).

Tot slot brengen we met maatschappelijke activiteiten zoals fietsroutes, streekproducten, voorlichting en ‘tour de boer’ het agrarisch bedrijf en de natuur hier omheen dichter bij de burger. Op deze manier ontstaat maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer en landschapsverfraaiing en krijgt het gebied een economische impuls.